🌟 Tickets online te koop t.e.m. zondag 16 oktober 🌟

Algemene Voorwaarden

 

De Organisator: JC Comm V.

De Bezoeker: Alle particuliere personen die het Evenement betreden.

Het Evenement(en): Evenementen die door Organisator worden georganiseerd.

Ticket(s): Toegangstickets die toegang verlenen tot het Evenement.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen die worden georganiseerd door Organisator (verder het Evenement te noemen), en de Bezoeker.

 

1. TOEGANKELIJKHEID

1.1. Bezoekers van het Evenement die de terreinen  betreden, al dan niet door het betalen van een ticket, gaan automatisch en stilzwijgend akkoord met de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen richtlijnen.

1.2. Indien de richtlijnen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd, kan de Organisatie de Bezoeker toegang tot deze terreinen weigeren of ontzeggen.

1.3. De organisatie behoudt zich het recht de richtlijnen in deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, zowel gedeeltelijk als geheel, en aan te passen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden op de betreffende website van de Organisator aangepast, en kunnen door de Bezoekers geraadpleegd worden. De bezoeker gaat akkoord met deze wijzigingen indien er na tien werkdagen, na aanpassing van deze Algemene Voorwaarden, geen schriftelijk bezwaar is ingediend.

1.4. Indien één of meerdere richtlijnen uit deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, nietig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige richtlijnen, geheel of gedeeltelijk, overgebleven in deze Algemene Voorwaarden niet aan en zullen deze onverkort van kracht blijven.

1.5. De Organisator behoudt zich het recht voor huisregels voor bepaalde onderdelen van het evenemententerrein te hanteren. Deze huisregels gelden naast de Algemene Voorwaarden en zullen te zien zijn op de website van de Organisator en/of op het Evenemententerrein. Bezoekers van het Evenement dienen zich evenwel aan deze huisregels te houden en gaan bij de aankoop van een toegangsticket stilzwijgend akkoord.

1.6. De minimumleeftijd is 16 jaar. Er kan aan de entree gevraagd worden of je dit ook kan aantonen.

1.7. Huisdieren en/of geleide honden zij niet toegelaten.

1.8. Elk persoon die zich bij de ingang van het evenement aanmeldt, moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator. Een toegangsbewijs is slechts geldig voor 1 toegang van 1 persoon en is alleen geldig op de dag of dagen van het evenement zoals vermeld op het toegangsbewijs.

1.9. Bij het verlaten van het evenement is een nieuw toegangsbewijs nodig wanneer de bezoeker opnieuw het evenement wil betreden. Het vervalsen van het toegangsbewijs of een andere speciale toegang tot de site zal zonder uitzondering worden vervolgd. De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen, ongeacht een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator.

1.10. Elke houder van een toegangsbewijs, of een speciale toelating afgegeven door de organisator, bevindt zich op het evenemententerrein op eigen risico en vrijwaart de organisator van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van diefstal en ongevallen.

 

2. TICKETS

2.1. Tickets kunnen via de website van de Organisator gekocht worden in de ticketshop van een derde partij, Eventix genaamd..

2.2. De Tickets kunnen aangekocht worden via Eventix, en op de door de Organisatie voorziene voorverkooppunten. Alleen op deze officiële verkooppunten verkochte Tickets garandeert de geldigheid van deze tickets. De Organisatie behoudt zich het recht toegangstickets, die op een andere manier gekocht werden dan voorgaand beschreven, te annuleren of te weigeren op het Evenemententerrein.

2.3. Bij de aankoop van deze Tickets worden alle in de Algemene Voorwaarden aanvaard door de betrokken Bezoeker, en aanvaard de bezoeker deze te volgen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

2.4. De Tickets die aangekocht zijn op een door de Organisatie voorziene voorverkooppunten kunnen niet aan derden doorverkocht worden tenzij de Organisatie hiervoor schriftelijk wordt gecontacteerd en de goedkeuring hiervoor door de Organisatie schriftelijk wordt verleend. Dit schriftelijk schrijven kan zowel via email, info@garyrenardinantwerpen.com, als via aangetekend schrijven gebeuren.

2.5. De Organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de ticketing en Bezoeker dient zich tot Eventix te richten bij eventuele ongemakken, fouten en/of problemen. De Bezoeker is verantwoordelijk voor de controle van de opgestuurde Tickets, die na betaling werden opgestuurd. Indien er gebreken aan het Ticket worden vastgesteld of de Tickets werden niet ontvangen na betaling, dient de Bezoeker contact op te nemen met Eventix.

2.6. De Organisator behoudt zich het recht voor, voor frauduleus verkochte Tickets, juridische stappen te ondernemen.

2.7. De Tickets kunnen na uitvoering van betaling en ontvangst niet worden omgewisseld tegen andere Tickets, noch zullen deze worden terugbetaald.

2.8. Indien een toegangsticket gestolen of verloren werd, is de Organisatie niet verantwoordelijk en zal dit niet terugbetaald worden noch zal er toegang worden verleend.

2.9. De Bezoeker dient zich overigens bij de aankoop van Tickets te houden aan de Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, B.S. 30 juli 2013.

2.10. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/ of fouten op de Tickets, noch voor de ontvangst van de Tickets.

 

3. TOEGANG EN IDENTIFICATIE

3.1. De Bezoekers van het Evenement dienen te beschikken over één, van de door de Organisatie verleende geldige Tickets en een geldig legitimatiebewijs verstrekt door de betrokken Overheid. Namaak en/of kopieën van Tickets worden niet aanvaard en wordt gerechtelijk vervolgd.

3.2. De Bezoekers krijgen na inlevering van de Tickets(s), of ter plaatse betaling van de kassaprijs, toegang tot het Evenement. De toegang is strikt persoonlijk en geldig voor één persoon. Indien de Organisatie frauduleuze praktijken opmerkt, betreffende het doorgeven en/of verkopen of onrechtmatig gebruik van toegangsbewijzen, kan de toegang tot het Evenement ontzegd worden.

3.3. De Bezoeker dient het toegangsbewijs gedurende het volledige verloop van het Evenement bij zich te houden en te tonen aan de Organisatie op eerste verzoek.

3.4. De Organisatie behoudt zich het recht voor om niet-betalende Bezoekers, al dan niet door een uitverkocht of volzet Evenemententerrein, toe te laten.

3.5. Het Evenement is enkel toegankelijk voor personen ouder dan 16 jaar.

3.6. De identificatie van de Bezoekers kan ten allen tijde door de Organisatie of ticketverlener geverifieerd worden tijdens de toegang op het Evenementen, al dan niet in samenspraak met de lokale autoriteiten. Indien de Bezoeker niet in het bezit is van een legitimatiebewijs dat overeenstemt met de houder van het ticket(s), kan de toegang op het Evenement ontzegd worden. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de terugbetaling van de verworven Tickets.

3.7. Tijdens de betreding van het Evenementen behoudt de Organisatie zich het recht voor om oppervlakkige controles uit te voeren om de veiligheid van de Bezoekers te bevorderen. Bezoekers die een oppervlakkige controle door de Organisatie weigeren, kunnen, indien de autoriteiten dit wensen, een controle door lokale autoriteiten laten uitvoeren. Indien deze controle door de Bezoeker wordt geweigerd, kan de Organisatie toegang tot het Evenemententerrein annuleren of ontzeggen.

3.8. Indien de Bezoeker (volgende lijst is niet limitatief):

- deze Algemene Voorwaarden niet naleeft;

- onder invloed is van drank en/of drugs;

- gevaarlijke en/of verboden voorwerpen met zich meebrengt (elk apparaat (paraplu, parasol, statief voor (film) camera, wandelstok) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor de andere evenement bezoekers kan worden geweigerd; projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvormige vorm; brandbare producten of materialen, sprays; pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, enz .; elk wapen of gevaarlijk, scherp of kneuzend voorwerp dat op een dergelijke manier zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, steek- of steekwapens en dergelijke);

- door de lokale autoriteiten gesignaleerd staat als zijnde gevaarlijk;

- gedrag vertoont dat volgens de Organisatie en haar medewerkers niet aanvaardbaar is, zoals haat, agressiviteit, woede, diefstal, xenofobie, discriminatie, geweld, stalking of ander manifest gedrag;

- een handeltje opzet zoals verkoop van drugs, drank, voedsel, tickets e.d.;

- reclame maakt die niet toegelaten werd door de Organisatie;

- de fouillering van security weigert;

- het welzijn van andere Bezoekers in gevaar brengt;

- op gelijkaardige evenementen toegang werd geweigerd door de Organisatie of de autoriteiten;

- mensen die om medische redenen voedingsstoffen of medicijnen nodig hebben (bijvoorbeeld diabetes), moeten in het bezit zijn van een medische verklaring;

deodorant of parfum in grote flessen of sprays (cosmetica in normale vorm en maat is toegestaan (max 50 ml);

- vapors, elektronische sigaretten en e-liquids die gebruik maken van hervulbare vullingen;

- dieren zijn niet toegestaan op het evenement.

kan de toegang tot het Evenement, geweigerd of ontzegd worden en kunnen er geen terugbetalingen van de aangekochte Tickets geëist worden van de Organisatie.

3.9. Op het evenement is het ten strengste verboden voor houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating tot:

- proberen om toegang te krijgen tot ontoegankelijke delen of om in ontoegankelijke delen van de locatie te zijn in overeenstemming met het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals productieruimtes, artiestenverblijven, neutrale en VIP-zones, perskamers, kantoren, backstage, enz .;

- tenten, constructies, hekken, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken of enige andere infrastructuur van de locatie te beklimmen;

- de toegangen, uitgangen en evacuatieroutes te blokkeren en op deze locaties langer te vertoeven dan strikt noodzakelijk voor het betreden of verlaten van het terrein;

- zich vermommen of niet erkend worden, de openbare rust verstoren en de veiligheid van het grote publiek in gevaar brengen;

- dranken, etenswaren of enig ander product verkopen of op de markt brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisator;

- gooien of schieten met een voorwerp, vloeistof of ander product in losse of gasvormige vorm;

- roken in ruimtes waar niet mag worden gerookt;

- plassen in het openbaar;

- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen voorzien te zijn van een sticker, afgegeven door de organisatie.

3.10. Overtreders zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

 

4. CONTROLE

4.1. De Organisatie behoudt zich het recht controles uit te voeren, zoals bepaald in Art. 3, en dit zowel bij het betreden of het verlaten van het Evenement. 

4.2. Alle voorwerpen, zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, die niet toegelaten zijn tot het Evenement kunnen in beslag genomen worden door de Security van het Evenement. Bij ernstig misdrijf, bv drugs, wapens,… zullen de autoriteiten op de hoogte gebracht worden.

4.3. Bij de betreding van het Evenement kunnen Bezoekers gefouilleerd worden door de bevoegde Security zoals aangegeven in Art. 3.

 

5. ANNULERING OF VERPLAATSING VAN HET EVENEMENT

5.1. Indien de Organisatie beslist om het Evenement te verplaatsen van datum en/of locatie als gevolg van overmacht zoals weersomstandigheden, brand, annulaties van artiesten, op aangeven van autoriteiten, terreur, covid, oorlog e.d. zullen er geen restituties van de betaalde Tickets plaatsvinden.

5.2. De organisatie behoudt zich het recht voor het Evenement te annuleren wanneer sprake is van overmacht, al dan niet om het welzijn van de Bezoekers te garanderen. Bij annulatie van het Evenement zullen er restituties van de Tickets uitgevoerd worden door Eventix op de wijze die de Organisatie na deze annulatie zal bekend maken. Onkosten die gepaard gaan aan deze annulatie worden niet vergoed en zullen mee in rekening worden gebracht. Anderzijds kan de Organisatie niet aansprakelijk gesteld worden voor de terugbetaling van de Tickets na annulering van het Evenement.

5.3. Om veiligheidsredenen behoudt de organisator zich het recht voor om:

- het evenement te onderbreken of stoppen;

- de bezoekers aan het einde van het evenement voorlopig op de locatie te houden;

- de locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen;

- toegang tot de locatie te weigeren, ongeacht het bezit van een geldig toegangsbewijs.

5.4. De organisator kan worden gedwongen om het programma of het tijdschema van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en kan het niet worden omgewisseld of gerestitueerd.

 

6. COVID-19

6.1. Op het moment van aanschaf van je ticket, is het mogelijk nog niet bekend wat het exacte beleid van de (lokale) overheid en de regelgeving zal zijn voor evenementen in België. Bovendien kan het beleid en de regelgeving ook wijzigen naargelang de epidemische omstandigheden van het moment. De organisatie zal haar bezoekers tijdig informeren wanneer er belangrijke en relevante updates zijn.

6.2. Wanneer de bezoeker niet wenst of kan voldoen aan de regels die de organisator hanteert of opgelegd krijgt van de (lokale) overheid om het evenement te kunnen laten plaatsvinden – bijvoorbeeld een vorm van bewijs van goede gezondheid (COVID-19 negatief) – kan dit de weigering tot toegang van het evenement betekenen zonder enige vorm van restitutie.

6.3. De bezoeker aanvaardt het risico dat hij of zo door reisbeperkingen van de Belgische overheid of van de overheid van zijn of haar land van herkomst niet in staat is het evenement te bezoeken. De organisatie is dan geen vorm van restitutie verplicht.

6.4. Wanneer de overheid een verbod op (massa) evenementen zou opleggen, zal de bezoeker de keuze hebben om het aangekochte ticket te refunden of te laten omzetten naar een ticket voor een nieuw Evenement. Tickets zijn gekoppeld aan de bezoeker en dus niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar. 

6.5. Wanneer de (lokale) overheid bepaalde beperkingen zou opleggen die de normale omstandigheden waarbinnen de organisatie haar evenement wenst te organiseren onmogelijk maken - zoals bijvoorbeeld een beperkte capaciteit of bewegingsvrijheid voor bezoekers op het evenement - behoudt de organisatie zich het recht voor om het evenement niet te laten doorgaan. In dat geval zal de bezoeker de keuze hebben om het aangekochte ticket te refunden of te laten omzetten naar een ticket voor een nieuw Evenement. Tickets zijn gekoppeld aan de bezoeker en dus niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar. 

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVACY

7.1. Alle rechten op de intellectuele eigendom o.a. domeinnaam, auteursrechten, handelsnaamrechten,  e.d. berusten uitsluitend bij Organisator.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het absoluut noodzakelijk dat we contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en deze gebruiken. Uiteraard willen we ook uw privacy respecteren. We willen daarom volledig in lijn zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (General Data Protection Regulation). Deze verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

7.2. Er kunnen door de Organisatie beeld en/of geluidsopnamen gemaakt worden van het Evenement en haar Bezoekers. Deze beeld en/of geluidsopnamen worden stilzwijgend door de Bezoeker goedgekeurd voor gebruik voor promotionele doeleinden van het Evenement en aanverwante activiteiten van de Organisatie. De Bezoeker kan evenwel geen vergoeding verkrijgen van de Organisatie en/of derden voor gebruik van deze beeld en/of geluidsopnamen.

7.3. Er kunnen door de Organisatie persoonsgegevens verzameld worden van de Bezoekers overeenkomstig het Privacybeleid van de Organisatie. De Bezoeker gaat stilzwijgend akkoord, bij aankoop van de Tickets en/of toetreding tot het Evenement, met de verwerking van de persoonsgegevens.

7.4. De Bezoeker gaat bij aankoop van het Ticket evenwel akkoord tot het verwerven en verwerken van beeld en/of geluidsopnamen als intellectueel eigendom van de Organisatie.

7.5. De Organisatie behoudt zich het recht persoonsgegevens te delen met de lokale autoriteiten om de veiligheid van de Bezoekers en het Evenement te garanderen.

7.6. De Organisatie kan persoonsgegevens uitwisselen met partners van de Organisatie voor de volgende doeleinden:

- Check-in procedures en hospitality faciliteiten

- Waar wettelijk toegestaan, kunnen de strafregisters van kaarthouders worden gecontroleerd door de overheidsinstanties en in geval van negatief advies van deze overheidsinstanties kunnen kaarthouders worden geblokkeerd voor het evenement

- Klantenservice door het evenement (en) en hun ticketaanbieders

- Afdrukken van o.a. hard tickets (alleen indien u hard tickets ontvangt)

- Rapportage en statistieken over bezoekers van het evenement(en)

- Beveiligings-, veiligheids- en gezondheidsmetingen

- Ticket- en betalingsverwerking

- Transactionele e-mails (zoals e-mails om de aankoop van uw ticket te bevestigen)

7.7. De organisator kan uw gegevens delen met de volgende partijen:

- Sprekers op het Evenement

- Boekende bedrijven

- Cashless betalingspartner

- Gastvrij personeel bij de incheckpunten

- Lokale en federale overheden

- Postbedrijven

- Operationeel personeel ter plaatse

- Betalingsverwerkende bedrijven

- Drukkerijen

- Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals beveiligings- of EHBO-personeel)

- Ticketaanbieders

7.8. Indien u gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, moet de organisator al uw persoonlijke gegevens wissen en kan hij u niet langer de diensten aanbieden die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, noch u toegang geven tot het evenement. In dit geval wordt de bestelling niet terugbetaald.

7.9. Door de bezoekers gemaakte foto's of filmpjes op de site mogen niet worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisator.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De Organisator en/of eventuele medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van en/of naar het Evenement door de Bezoekers.

8.2. De Organisator en/of medeorganisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke lichamelijke ongevallen van Bezoekers op het Evenement.

8.3. De Organisator en/of medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schadegevallen, diefstal en/of verlies van voorwerpen van de Bezoekers op het Evenementent.

8.4. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de eventuele vervoerskosten van en/of naar het Evenement.

8.5. Indien er zich technische problemen voordoen tijdens het Evenement, kan de Organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen die zich daaruit stellen noch zal dit tot enige annulatie of terugbetaling leiden.

 

9. JURIDISCH

9.1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en met uitsluitende bevoegdheid voor de Rechtbanken te Antwerpen.

9.2. De Organisatie behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen indien de Bezoeker inbreuk doet op deze Algemene Voorwaarden.

 

(c) JC Comm V, Lindenlei 60/5 te 2900 Schoten hebbende als ondernemingsnummer 0771.337.961.